logo

Školní pozemek

11.12.2020 

https://www.zs-smirice.cz//public/galerie/uf/2020I21/2020_12_Jezirko

Školní pozemek

11.12.2020

Co tu vlastně všechno máme?

Myšlenka přetvořit původní spíše zemědělsky využívanou plochu na pozemek koncipovaný zcela jiným způsobem, vznikla více než před pětadvaceti lety. V této době jsme nejprve odstranili hustý porost vysokých kopřiv a na takto uvolněné ploše proběhly první výsadby dřevin. Následně jsme postupně zrušili velké záhony a i zde vysázeli dřeviny v logické návaznosti a vybudovali drobnou vodní plochu s lávkou.

Celá myšlenka je postavena na vytvoření malých vzorků ekosystémů probíraných v rámci hodin přírodopisu a zároveň na snaze evokovat kousek divoké přírody, do které můžeme bez problémů a velké časové náročnosti vyrazit v rámci výuky s žáky. Pro potřeby výuky zde byl vysázen i jabloňový sad.

Společně s přilehlými zahradami tak vznikl ostrůvek zeleně přímo v centru města, což je patrné i na letecké mapě. Takový prostor má jistě příznivé mikroklimatické dopady, zvláště pak v posledních teplotně nadprůměrných letech.

 


Letecký snímek (Mapy.cz)

 

Máme tak kousek přírody, který nám závidí nejedna městská škola a který kladně hodnotí Česká školní inspekce. Kousek přírody, na kterém probíhá výuka některých hodin přírodopisu, výuka pěstitelských prací, biologických a ekologických praktik, který slouží k přírodovědným soutěžím, je zdrojem materiálů pro výuku nejen přírodovědných předmětů, ale i prostorem pro konání Přírodovědného dne žáků čtvrtého ročníku. Máme kousek přírody, o který se významnou měrou stará i přírodovědný kroužek. Pozemek je též zdrojem potravy pro živočichy chované v koutku živé přírody. Celkově tak, v nějaké podobě, využívá školní pozemek každý rok přibližně sto dvacet žáků školy.

Pojďme se ale podívat podrobněji. Celková situace je znázorněna na přiloženém plánku.

 


Plán školního pozemku (klikni pro zvětšení)
 

 

Přikládáme alespoň stručný popis jednotlivých částí:

  1. Školní pozemek – celková výměra cca 3 100 m2
  2. Přístupová část – převážně travnatá plocha se zátěžovým trávníkem koseným několikrát do roka. Je zde místo pro uskladnění kaštanů a žaludů, jejichž sběr organizujeme pro zimní přikrmování zvěře v KRNAPu. Máme tu tři skupinky smrku ztepilého, který byl původně tvarován do živého plotu.
  3. Jabloňový sad – osázen několika odrůdami jabloní, na kterých se žáci učí péči o koruny. Plody jsou využívány v hodinách vaření, výtvarné výchovy, pro koutek živé přírody a jsou k dispozici žákům. Podrost tvoří zastíněná louka, kosená dvakrát do roka. Sad v současné době dožívá a je plánována jeho obměna. Od zbytku pozemku je oddělen živým plotem pámelníku.
  4. Voda a okolí – nejdůležitějším prvkem je jezírko opatřené lávkou. V jezírku jsou běžně rostoucí rostliny, planktonní organismy a řada vodních živočichů, hlavně bezobratlých. Namátkou lze jmenovat plovatku bahenní, bahenku živorodou, okružáka ploského, vážky, šídla, šídlatky, potápníky, vírníky, ... Z obratlovců zde máme stálou populaci čolka obecného, zaznamenáváme občasné rozmnožování ropuchy zelené a je zde i výskyt užovky obojkové, která se na pozemku občas též rozmnožuje.
  5. Les – plocha s ukázkami lesních dřevin od okolí vody až po smrkovou monokulturu, která byla vysazena jako příklad nevhodných lesních ploch. Toto se i na našem pozemku potvrdilo, kdy byl celý porost smrku v roce 2019 napaden lýkožroutem a odumřel. Tento porost byl v březnu 2020 nahrazen výsadbou habru obecného, který by měl vytvořit novou hranici kolem prostoru s ohništěm. V lese, který ani při současné výměře není dost velký na prezentaci všech vyučovaných druhů dřevin, byly vysázeny dřeviny probírané v přírodovědě a přírodopisu. Z prostorových důvodů většina druhů pouze po jednom exempláři. Je zde tedy botanická sbírka, ve které je pro nás každý strom cenný. Pod více než pětadvacetiletými stromy, kterým se již zapojily koruny, se přirozeně změnily půdní podmínky a podrost. (Postupné zapojování korun lesa je patrné z leteckých snímků: 2003  2006  2012  2015  2018) Les tak tvoří prostor pro život řady bezobratlých živočichů, ale i obratlovců, včetně čolků, ropuch a užovek. Vyskytuje se tu ježek evropský, občas zavítá veverka obecná a běžné druhy ptáků vyskytující se v blízkém okolí. Pravidelně zde zaznamenáváme hnízdění kosa černého, drozda a střízlíka obecného, ojediněle hrdličky zahradní. V plánu bylo posílení hnízdních možností vyvěšením budek na vzrostlé stromy. Za hmyzem sem v nočních hodinách zalétají netopýři. V lese je umístěno zimoviště pro ježky.
  6. Louka – prosluněná chudší louka, kosená dvakrát ročně. Na běžných lučních rostlinách zde potkáváme zástupce lučního hmyzu, včetně několika druhů motýlů. Pravidelně se zde vyskytuje modrásek, okáč, bělásek, babočka, občas sem zavítá i otakárek fenyklový. V minulosti jsme na louce dokonce měli tři nory obsazené křečky polními, ale ti neodolali, stejně jako ještěrky obecné, predaci koček  docházejících z okolní zástavby.
  7. Kompost – slouží nejen k odkládání rostlinného materiálu, ale je zároveň jedním ze zimovišť čolka obecného a místem vývinu řady bezobratlých, patrně i larev chráněného zlatohlávka tmavého, který se na pozemku vyskytuje.
  8. Místo s ohništěm – plocha dříve obklopená půlkruhem smrku ztepilého, od jara 2020 nově vysázeným habrem obecným. Na ploše jsou hromady dřeva, které slouží zároveň jako úkryt a místo k rozmnožování bezobratlých. V prostoru rostou i semenáčky chráněného tisu červeného.
  9. Plocha sekundární sukcese – plocha, která byla ponechána ladem a v rámci sukcese se postupně bez zásahu člověka mění z původního záhonu v les. Plocha slouží k demonstraci přirozených procesů vývoje ekosystému.
  10. Skládka zeminy – zemina slouží např. k dorovnávání vzniklých terénních nerovností. V současné době je kryta porostem svídy krvavé.

Na školním pozemku nebyl nikdy proveden cílený biologický průzkum. Soupis zaznamenaných organismů by však byl i bez průzkumu poměrně dlouhý. V textu je uvedeno pouze několik příkladů.

Pokud chcete nahlédnout na školní pozemek, můžete se s ním seznámit nejen přímo v terénu, ale i na webu školy ZDE.

 


Plán záboru části pozemku (klikni pro zvětšení)

 

V současné době je však plánován zábor podstatné části školního pozemku a její proměna ve dva až tři tenisové kurty. Plánovanou situaci si můžete prohlédnout na přiloženém plánku. Za zabraných cca 1 600 m2 plochy má být škole nabídnut přilehlý pozemek o výměře cca 380 m2. Již v současnosti jsme nemohli vysadit všechny původně zamýšlené druhy, na novou výměru se nám pak v žádném případě nevejdou ani druhy stávající. Zároveň nutno podotknout, že po nové výsadbě by stromy začaly plnit funkci lesa přibližně za patnáct let. Adekvátní náhradu tak škola nemůže dostat.

Tomáš Hlaváček, Jarmila Dürrerová

Modrý text – částečný zábor plochy
Červený text – zábor celé, nebo téměř celé plochy

Nové články


Zimní přikrmování ptáků
Zimní přikrmování ptáků

Dnes se do přikrmování ptáků na školním pozemku zapojily také děti ze školní družiny.

13.01.2021


Třídní kolektivy - 2019 / 2020
Třídní kolektivy - 2019 / 2020

Třídní kolektivy v září 2020

06.12.2020


Smiřice berou škole jednu z jejich předností
Smiřice berou škole jednu z jejich předností

Tou je podstatná část školního pozemku, který již spoustu let slouží výuce.

20.10.2020


Netradiční návštěva
Netradiční návštěva

Sice malá, ale potěšila.

09.10.2020


Povrch těla obratlovců
Povrch těla obratlovců

V 8.B proběhla hodina přírodopisu tak trošku na živo!

10.09.2020


Aktuality


Výuka od 4.1.2021

Od pondělí 4.1. bude opět distanční výuka pro 3. až 9. ročník. Podle této situace je upraven rozvrh hodin. V tomto režimu bude probíhat výuka minimálně do 22.1.2021 (aktualizace 7.1.2021).

Všichni žáci na distanční výuce mají odhlášené obědy. Pokud by se chtěli stravovat ve školní jídelně, musí si oběd přihlásit přes internet nebo u paní vedoucí ŠJ na e-mailu hazova@zssmirice.cz. Oběd si ale mohou pouze vyzvednout do jídlonosičů a odnést s sebou.

Pedagogičtí pracovníci a cizí strávníci mají obědy nadále přihlášené, pokud se stravovat nechtějí, musí si je odhlásit.

28.12.2020


Dny boje proti covidu

Na pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 vyhlásila vláda Dny boje proti covidu a prodloužila tak vánoční prázdniny.
Všem žákům i učitelům byl na tyto dny odhlášen oběd. Kdo bude mít zájem, musí si oběd přihlásit. Oběd však bude za plnou cenu!

Od pondělí 4.1.2021 by měla výuka pokračovat rotačně. Tedy 1. stupeň a 9. ročník se učí prezenčně, ostatní ročníky se střídají po týdnu. Od 4.1. začíná 6.B a 8. ročník.

POZOR ZMĚNAod 4.1.2021 by měla být výuka distanční, prezenčně budou školu navštěvovat pouze 1. a 2. třídy - viz níže.

15.12.2020


Návrat žáků od 30.11.2020

Do školy se od pondělí 30.11.2020 vrací zbývající žáci prvního stupně a devátý ročník. Ostatní ročníky od stejného data dochází do školy rotačně, tedy polovina tříd prezenčně a druhá polovina distančně. Po týdnu by se měly tyto třídy vystřídat. Pro prezenční výuku platí základní rozvrhy hodin (platné od září), pro distanční výuku jsou rozvrhy nově upraveny.

Do školy v rámci rotační výuky na týden od 30.11. nastupují třídy 6.A, 7.A a 7.B, od 7.12. pak 6.B, 8.A a 8.B

Distanční výuka je pro žáky nadále povinná! 

Ve škole je nutné dodržování protiepidemických opatření, mj. nošení roušek ve všech prostorách školy.
Chod školy je organizován tak, aby docházelo k minimalizaci kontaktů mezi žáky. Každá osoba vstupující do budovy školy je povinna použít dezinfekci rukou a roušku, či jinou ochranu úst a nosu. Vzhledem ke zvýšenému větrání prostor je nutno počítat i s nižší teplotou v učebnách (vezměte si teplejší oblečení).

Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v odůvodněných případech, je minimalizován kontakt s osobami uvnitř budovy.

Školního stravování se mohou účastnit jen osoby v prezenční výuce. Jsou dodržována protiepidemická opatření, zejména rozestupy a nošení roušek (s výjimkou doby konzumace stravy).
Ostatní strávníci si mohou v době od 11.00 do 11.30 hodin pouze vyzvednout oběd u výdejního okénka do jídlonosičů.

 

Rozvrh pro 6. - 8. ročník: lichý týden x sudý týden
Ostatní ročníky se učí podle základního rozvrhu, tedy rozvrhu platného v září.

 

30.11.2020


Problém s připojením do Bakalářů

V rámci některého z upgrade (Bakaláři, prohlížeč, ...) se na některých počítačích zobrazuje přihlašovací okno příliš vysoko a nelze tudíž vyplnit přihlašovací údaje. Problém není na straně školy.

22.11.2020


Návrat dalších ročníků do školy - POZOR ZMĚNA !

VZHLEDEM KE STŘÍDÁNÍ DISTANČNÍ A PREZENČNÍ VÝUKY BYLY ZOHLEDNĚNY ROZVRHOVÉ MOŽNOSTI A MĚNÍ SE ROZLOŽENÍ TŘÍD 2. STUPNĚ BĚHEM ROTAČNÍ VÝUKY! Podle nového rozložení bylo upraveno i přihlášení obědů ve školní jídelně!

Podle dostupných informací se do školy od pondělí 30.11.2020 vrátí zbývající žáci prvního stupně a devátý ročník. Ostatní ročníky by měly zatím  od stejného data do školy docházet rotačně, tedy polovina tříd prezenčně a druhá polovina distančně. Po týdnu by se měly tyto třídy vystřídat. Pro prezenční výuku budou platné základní rozvrhy hodin (platné od září), pro distanční výuku budou rozvrhy nově upraveny.

V rámci přípravy na tuto situaci, kdy by do školy na týden od 30.11. nastoupily třídy 6.A, 7.A a 7.B, byly všem žákům těchto tříd a dále všem zbývajícím žákům 1. stupně a žákům 9. ročníku přihlášeny ve školní jídelně obědy. Pokud o ně nemáte zájem, je nutné je odhlásit přes internet, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Všem těmto žákům byly obědy ve ŠJ od 23.11. odhlášeny a přihlášeny až od 30.11.2020.

Stejným způsobem budou na období od 7.12. přihlášeny obědy všem žákům 6.B, 8.A a 8.B. Pokud je nebudete chtít, je nutné si je odhlásit.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají nadále nárok na oběd. Musí si ho přihlásit, v jídelně si oběd, v době od 11.00 do 11.30 hodin, pouze​ vyzvednout do jídlonosičů a odnést s sebou.

 

Rozvrh pro 6. - 8. ročník: lichý týden x sudý týden
Ostatní ročníky se učí podle základního rozvrhu, tedy rozvrhu platného v září.

 Ve škole bude nutné dodržování protiepidemických opatření, mj. nošení roušek ve všech prostorách školy.

18.11.2020


© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb