logo
Slide background

ZŠ Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

ZŠ Smiřice

Jídelna a družina

Slide background

ZŠ Smiřice

Dětské hřiště

Slide background

ZŠ Smiřice

Hřiště s umělým povrchem

Slide background

ZŠ Smiřice

Hlavní vchod

Slide background

ZŠ Smiřice

Tělocvična

prohlédnout

Slide background

ZŠ Smiřice

Učebna přírodopisu

prohlédnout

Slide background

ZŠ Smiřice

Parkování na dvoře

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové

Školství ve Smiřicích má již více než dvousetletou tradici

Zapomenout však nelze na správní propojení s obcí Holohlavy. V šestnáctém století, kdy byl v Holohlavech vysvěcený kostel a farní úřad, spadaly Smiřice pod ně. Díky tomu jsou začátky školství v našem regionu vázány právě na Holohlavy, kde již mezi lety 1540 až 1569 byla zřízena škola, založená Vilémem Trčkou z Lípy. Příliš mnoho dokumentů se nám o ní bohužel nedochovalo.

Počátek školství ve Smiřicích se dá datovat do roku 1778, kdy začal soukromě ve svém vlastním domě vyučovat smiřické děti kostelník Matěj Pecháň.
Po něm od roku 1784 převzal soukromé vyučování padesáti dětí Jan Zita. Výuka se přesunula do obecního domu. Zde později vyučování převzal Josef Dominik, který byl již učitelem s řádně vykonanou zkouškou v Praze.
V roce 1789 tak byla v obecním domě zřízena řádná triviální škola. (Zajímavostí je, že v přízemí tehdy byla "obecná hospodská nalejvárna".) Počet dětí postupně rostl, a když třídu navštěvovalo již 30 dívek a 36 chlapců a počet se dále zvyšoval, přicházejí do školy pomocníci.

Doslova pohromou se stal 11. srpen 1839, kdy vyhořelo 55 domů, shořela i radnice s bohatým archivem a škola. Vyučování se přesunulo do soukromého domu, ale prostory byly zcela nevyhovující, vybavení bídné.
V roce 1849 se proto radnice rozhodla vystavět novou zděnou školu. Kvůli různým překážkám a průtahům byla škola otevřena až 14. září 1856. Nese číslo popisné 126. Ano, je to dům naproti smiřickému zámku. V přízemí domu byla tehdy ještě radnice.

Válka u Sadové v roce 1866 zasáhla i Smiřice a ve zdejší škole byl zřízen lazaret.
Počet žáků postupně narůstal, a když stoupl na 360 dětí vyučovaných ve zdejších 3 třídách, bylo rozhodnuto přistavět postupně v zadní části další třídy. Vzhledem k blízkosti řeky Labe a nestabilnímu podloží však měly tyto třídy krátce po výstavbě statické problémy.

I přes přístavby se škola začíná opět potýkat s nedostatkem prostoru a ve školním roce 1893/94 navštěvuje každou z tříd i více než 100 žáků! Některé třídy jsou dokonce přesunuty do domu čp. 13. Pro tuto tíživou situaci bylo v roce 1894 rozhodnuto o výstavbě nové školy s čp. 206 v Jiráskově ulici. Stavba byla hned zahájena a již v srpnu 1895 byla škola připravena k vyučování. Dle zvyklostí byla 1. září 1895 vysvěcena a otevřena. (Informace o výstavbě - ZDE: Smiřice a Holohlavy)


Škola kolem roku 1900

 • V roce 1912 se mění název školy na Měšťanská škola chlapecká s koedukací dívek.
 • 6.12.1920 se mění název na Místní měšťanská škola chlapecká ve Smiřicích.
 • 23.6.1924 se mění název na Měšťanská škola smíšená.

V roce 1926 dochází k první větší modernizaci. Do budovy je zavedeno ústřední vytápění a rozvod vody. Proti bytu školníka byla vystavěna školní jídelna.

 • V roce 1939 byla škola přejmenována na Hlavní školu - Hauptschule
 • 1.září 1948 dostala pětitřídní obecná škola název Národní škola. Šestá až devátá třída školy název Střední škola
 • V roce 1951 se na škole objevil nápis Československá devítiletka ve Smiřicích

Od roku 1953 se zkrátila docházka na osm let a název se mění na Osmiletá střední škola Zdeňka Nejedlého. Zároveň byla zřízena vývařovna pro stravování žáků z bývalé tiskárny a školní družina pro děti zaměstnaných matek. Při uspořádané slavnosti vystoupil bývalý žák školy, tehdy student AMU, Luděk Munzar.

Po roce 1955 má škola více než 500 žáků. Ve školním roce 1959/60 již je žáků tolik, že muselo být zavedeno směnné vyučování. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o zvýšení budovy o druhé patro. To bylo vystavěno z předem připravených cihlových panelů a budova znovu zastřešena původní střešní konstrukcí. Vše proběhlo v rekordním čase a 13. listopadu 1961 je zde zahájeno vyučování.

 • Od roku 1961 jsou osmileté střední školy změněny na Základní devítileté školy


Pohled ke škole v roce 1967

Ve školním roce 1973/74 se začíná realizovat výstavba nové tělocvičny a spojovacího krčku se šatnami. Za zmínku stojí, že v té době to byla největší tělocvična na okrese. Obě stavby vyrostly na pozemku bývalé školní zahrady. Tělocvična byla slavnostně otevřena na začátku školního roku 1975/76.

 • Od roku 1978 se název mění na Základní škola. První stupeň je zkrácen na 4 roky, a protože druhý stupeň má také 4 roky, je celková docházka osmiletá. Opět narůstá počet žáků a začíná se řešit otázka přístavby nového pavilonu.

V letech 1983 - 1986 je přistavěn nový pavilon, vlastně propojení malé a velké školní budovy. Pavilon vyrostl z poloviny v akci "Z". Dnes v něm nalézá útočiště především první stupeň školy, ale jsou zde i některé odborné učebny.

Ve školním roce 1986/87 má škola rekordních 804 žáků. V této době má z prostorových důvodů i dvě odloučené třídy v holohlavské škole. Toto trvalo několik let.

V roce 1989 byla v budově školy realizována protiradonová opatření, střecha dostala krytinu z hliníkových šablon. Místo malé školní budovy byl vystavěn nový pavilon školní vývařovny a jídelny. Kotelna byla převedena na vytápění plynem.

 • Zákonem z 3. května 1990 s platností od 30. 6. 1990 je prodloužena povinná školní docházka na devět let, ovšem jen na bázi dobrovolnosti.
  První stupeň je tvořen 5 ročníky (do roku 1993 byl tvořen jen 4 ročníky ), druhý pak 6. až 9. ročníkem.
 • Od školního roku 1996/97 byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka.

Od roku 1993 je postupně měněn školní pozemek ze zemědělsky zaměřené plochy na plochu s příklady některých ekosystémů vyučovaných v přírodovědných předmětech. V současné době hrozí zánik části pozemku, jsou zde plánovány další tenisové kurty.

V současné době dochází k postupné modernizaci školy a k drobnějším stavebním úpravám. V roce 2019 byla zateplena část budovy a byly obnoveny omítky ze strany Jiráskovy ulice. Byl zrekonstruován trakt šaten druhého stupně.

Informace o přestavbách školy doplněné velkým množstvím obrazové dokumentace si můžete prohlédnout na stránkách pana Andrýse - Smiřice a Holohlavy: Část 1.; Část 2.; Část 3.; Část 4.; Část 5.; Část 6.; Část 7.; Část 8.; Část 9.; Část 10.;

Zdroj: Zpravodaj Smiřic, Holohlav a Rodova (ročník 1989, číslo 3.); Zpravodaj Smiřic a Rodova (ročník 1995, číslo 3.); Internet Smiřice a Holohlavy

autor: Mgr. Tomáš Hlaváček

Máte zájem, aby Vaše dítě dostalo kvalitní základní vzdělání?

Přijďte nás navštívit a podívat se, jak to u nás funguje. Jste srdečně zváni.

Mikroskopování v 6.B

Dnes jsme se sešli při dobrovolné laboratorní práci. A to hned po ránu, ještě za tmy!

02.12.2022

Zimní přikrmování ptáků

Krmení ptáků na pozemku se stává pomalu tradicí.

24.11.2022

Slavnostní předávání Slabikářů

Dne 15.11.2022 proběhla tradiční akce 1. ročníků.

15.11.2022


Pár slov o nás

Naše škola má ve Smiřicích více než stoletou tradici a je spádovou školou pro okolní obce. Sestává ze tří vzájemně propojených budov. Staré budovy, postavené v roce 1895, ve které sídlí druhý stupeň, nové budovy, postavené v devadesátých letech, ve které sídlí první stupeň a jejíž součástí je školní jídelna a z tělocvičny.

Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor. V současné době k nám dochází cca 350 žáků. Ve všech ročnících jsou dvě třídy.

Škola dále využívá

 • vlastní školní jídelnu s kuchyní
 • sportovní hřiště s umělými povrchy
 • tělocvičnu s malou posilovnou
 • deset odborných učeben
 • všechny učebny vybavené interaktivní technikou
 • pět oddělení školní družiny
 • ekologicky zaměřený školní pozemek
 • nabízí prostory pro některé zájmové útvary

Najdete nás na YouTube

Videa z posledních akcí můžete sledovat na našem kanále

© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb